Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานกิจการสภาเทศบาล
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน
 
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น
  - แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  - แผนการดำเนินงานประจำปี
  - แผนอัตรากำลังสามปี
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  - แผนพัฒนาบุคลากร
  - แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  - แผนการใช้จ่ายเงิน
  - การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  - บริหารจัดการความเสี่ยง
  - ควบคุมภายใน
  - งานจัดเก็บรายได้
  - การบริหารงานบุคคล
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  - กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  - การจัดการองค์ความรู้
  - คู่มือประชาชน
  - LPA
  - ตรวจสอบภายใน
  - การดำเนินการ No Gift Policy
  - โอนงบประมาณฯ
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  สำรวจความพึงพอใจ
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (ออนไลน์)
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    วิสัยทัศน์ ทต.ปากน้ำ "เป็นเมืองทันสมัย ท่องเที่ยวแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่เมืองอนาคต"  
นายจักร์กฤษณ์ สุขอร่าม
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ
092-893-6351
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปากน้ำ
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 30)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 28)
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น (ดู : 61)
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด ทต.ปากน้ำ (ดู : 43)
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด ทต.ปากน้ำ (ดู : 125)
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าดับเพลิง คันหมายเลขทะะเบียน บง 9201 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-3476 ระนอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ
 
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 198)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 194)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรของเทศบาลตำบลปากน้ำ (ดู : 86)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้) (ดู : 89)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 113)
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขอบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ภาพบรรยากาศการจัดโครงการ
อบรมการทำขนมพื้นบ้าน (ขนมเต่า)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวน
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 Big Day
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
จังหวัดระนอง ครั้งที่ 12
ประจำปี พ.ศ. 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ร่วมกิจกรรมการตักนาวากาชาด
ณ บูธกาชาด ในงานอาบน้ำแร่ แลระนอง
และงานกาชาดจังหวัดระนอง
ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการ หลาดแลเล (เกาะคณฑี)
ประจำปี พ.ศ. 2566
“มหัศจรรย์โลกใต้ทะเล Andaman The Sea”
ประจำปี พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรม No gift Policy
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ภาพกิจกรรม
“งานทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่
ประจำปี พ.ศ 2566”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
งานประเพณีลอยกระทง 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการจัดงานทำบุญ
ประเพณีวันเข้าพรรษา
ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ทำบุญวันเทศบาลประจำปี พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
งานประเพณีลอยกระทง 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ถวายเทียนพรรษา
ประจำปี2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
  หนังสือราชกาาร สถ.
   
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
   
 
สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของเกาะคณฑี
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
 
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลปากน้ำ คลิ๊กที่นี่
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816302
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs