Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  การบริหารงานบุคคล
  แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
Facebook
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำ 171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
นายวิทูรย์ คงพรหม
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ
064-397-0016
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปากน้ำ
 
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 1)
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (ดู : 17)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภายนอก) (ดู : 28)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภายใน) (ดู : 48)
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 32)
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือนพฤศภาคม 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือนพฤศภาคม 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ) ประจำเดือนพฤศภาคม 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือนพฤศภาคม 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 87)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 63)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับ การสรรหาและเลือกสรรของเทศบาลตำบลปากน้ำ (ดู : 41)
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 136)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 114)
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
ปีใหม่ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมพิธีวันปิยะมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมพิธี 13 ตุลาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ฝึกอบรมแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่ ฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านจราจร ฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ทุกภาคส่วน
ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบรมพนักงานเทศบาล
ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิไตยและปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
12 สิงหาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ
12 สิงหาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ปลูกป่าชายเลย
26 กรกฎาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
  หนังสือราชกาาร สถ.
   
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
   
 
สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของเกาะคณฑี
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
 
  กระดานสนทนา  
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816301
E-mail Address : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs