Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  งานจัดเก็บรายได้
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
  งานทรัพยากรบุคคล
  กฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำ 171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
นายบรรลือ แซ่ตัน
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปากน้ำ
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ และนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ (ดู : 18)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 6)
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 29)
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 77)
การรับโอย (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 52)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-3476 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายธวัชชัย ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายจิราพงษ์ มณีราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10)
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ
 
รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  (ดู : 87)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนกังานจ้าง (ดู : 108)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรของเทศบาลตำบลปากน้ำ (ดู : 94)
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำ (ดู : 82)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 153)
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพครบ 120 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
21 ตุลาคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะฯ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมชายหาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ
(29.มกราคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
วันเก็บขยะชายหาดสากล
ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เพิ่มประสิทธิภาพ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
(28 กรกฎาคม 2562)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ทุกภาคส่วน
ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
13 เมษายน 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ปีใหม่ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
5 ธันวาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
  หนังสือราชกาาร สถ.
   
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
 
แหล่งท่องเที่ยวเกาะคณฑี เทศบาลตำบลปากน้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของเกาะคณฑี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
  กระดานสนทนา  
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
   
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816301
E-mail Address : paknum@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs