Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานกิจการสภาเทศบาล
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  ตรวจสอบภายใน
  งานจัดเก็บรายได้
  การบริหารงานบุคคล
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
Facebook
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.ปากน้ำระนอง
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำ 171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
นายจักร์กฤษณ์ สุขอร่าม
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ
085-885-5221
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปากน้ำ
 
กําหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับ การสรรหาและเลือกสรรของเทศบาลตําบลปากน้ํา (ดู : 20)
สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  (ดู : 20)
การแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 257)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 53)
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (ดู : 68)
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 2)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺกทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ
 
ประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  (ดู : 12)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง (ดู : 13)
เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางในสังกัดเทศบาลตําบลปากน้ํา (ดู : 26)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 138)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 101)
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
ถวายเทียนพรรษา
ประจำปี2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล
ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ
(นายกแถลงนโยบาย)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ปีใหม่ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมพิธีวันปิยะมหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
กิจกรรมพิธี 13 ตุลาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ฝึกอบรมแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่ ฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านจราจร ฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ทุกภาคส่วน
ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
อบรมพนักงานเทศบาล
ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิไตยและปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
12 สิงหาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ
12 สิงหาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ปลูกป่าชายเลย
26 กรกฎาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
  หนังสือราชกาาร สถ.
   
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
   
 
สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของเกาะคณฑี
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
 
  กระดานสนทนา  
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816301
E-mail Address : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs