Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานกิจการสภาเทศบาล
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  ตรวจสอบภายใน
  งานจัดเก็บรายได้
  การบริหารงานบุคคล
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
Facebook
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.ปากน้ำระนอง
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำ 171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
  คู่มือประชาชน
 กองช่าง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 195 คน
ประกาศวันที่  29 กันยายน 2558
1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
2. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
3. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
4. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
5. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
6การแจ้งถมดิน
7. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
8. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
9. การพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
10. การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 175.19 KB.]
 ลำดับที่ 2 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 239.67 KB.]
 ลำดับที่ 3 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 167.6 KB.]
 ลำดับที่ 4 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 179.72 KB.]
 ลำดับที่ 5 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 243.49 KB.]
 ลำดับที่ 6 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 164.23 KB.]
 ลำดับที่ 7 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 165.77 KB.]
 ลำดับที่ 8 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 176.23 KB.]
 ลำดับที่ 9 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 130.3 KB.]
 ลำดับที่ 10 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 181.7 KB.]
 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816301
E-mail Address : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs