Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  งานจัดเก็บรายได้
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
  งานทรัพยากรบุคคล
  กฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  การประชุมสภาเทศบาลฯ
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำ 171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง (ดู : 40) 17 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 (ดู : 43) 16 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 62) 11 พ.ย. 2563
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 54) 26 ต.ค. 2563
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ และนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ (ดู : 65) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 40) 30 ก.ย. 2563
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 79) 31 ส.ค. 2563
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 132) 5 ส.ค. 2563
การรับโอย (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 104) 3 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 90) 24 ก.ค. 2563
การต่อต้าน คอร์รัปชั่น (ดู : 88) 14 ก.ค. 2563
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง รายชื่อบุคคลย้ายออกเกิน 30 วัน และรายชื่อบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางเกิน 10 ปี (ดู : 70) 10 ก.ค. 2563
การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชุมชนเกาะคณฑี หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (ดู : 74) 8 ก.ค. 2563
ชาวระนองร่วมมือกันป้องกัน covid-19 (ดู : 71) 8 ก.ค. 2563
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 79) 2 ก.ค. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ดู : 109) 1 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ดู : 94) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 82) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (ดู : 85) 15 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 80) 13 พ.ค. 2563
ประกาศขอขยายเวลาการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 84) 1 พ.ค. 2563
แบบลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (COVID - 19) (ดู : 97) 29 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 76) 28 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 97) 2 มี.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากน้ำ (ดู : 346) 30 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 225) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 106) 15 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2562 (ดู : 125) 16 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2562 (ดู : 195) 16 พ.ค. 2562
ขอเชิญพสกนิกรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 174) 29 เม.ย. 2562
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ฯ (ดู : 135) 26 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก SMART VOTE เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ดู : 129) 13 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง กรณีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ดู : 137) 7 มี.ค. 2562
ประกาศคณักรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. ฯ (ดู : 147) 25 ม.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 (ดู : 147) 25 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดู : 193) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 (ดู : 192) 29 พ.ย. 2561
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 109) 16 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 18 รายการ (ดู : 234) 13 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ (อถล.) (ดู : 217) 8 ต.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ (ดู : 32) 3 ก.ย. 2561
การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของชุมชน เกาะคณฑี (ดู : 217) 13 ส.ค. 2561
เทศบาลตำบลปากน้ำ รณรงค์ไม่รับสินบน ไม่ทนทุจริต (ดู : 324) 10 ส.ค. 2561
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 112) 1 ส.ค. 2561
การจัดการขยะในครัวเรือน (ดู : 272) 19 มิ.ย. 2561
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 111) 23 พ.ค. 2561
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ดู : 248) 23 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)” (ดู : 245) 10 พ.ค. 2561
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และพัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จำนวน 11 รายการ (ดู : 282) 27 มี.ค. 2561
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า (ดู : 230) 12 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตของเทศบาลตำบลปากน้ำ 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) (ดู : 231) 23 ก.พ. 2561
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 108) 21 ก.พ. 2561
สรุปการดำเนินโครงการให้ความรู้การจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปี 2560 (ดู : 226) 10 ต.ค. 2560
สรุปการดำเนินโครงการฝึกอบรมและแก้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปี 2560 (ดู : 224) 4 ต.ค. 2560
คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำ 39/2560 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (ดู : 222) 16 ส.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลปากน้ำ 4 ปี (ดู : 216) 16 ส.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (ดู : 213) 16 ส.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลปากน้ำ (ดู : 227) 16 ส.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 225) 16 ส.ค. 2560
 
 หน้า  1 | 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816301
E-mail Address : paknum@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs