Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานกิจการสภาเทศบาล
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน
 
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น
  - แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  - แผนการดำเนินงานประจำปี
  - แผนอัตรากำลังสามปี
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  - แผนพัฒนาบุคลากร
  - แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  - แผนการใช้จ่ายเงิน
  - แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  - บริหารจัดการความเสี่ยง
  - ควบคุมภายใน
  - งานจัดเก็บรายได้
  - การบริหารงานบุคคล
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  - กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  - การจัดการองค์ความรู้
  - คู่มือประชาชน
  - LPA
  - ตรวจสอบภายใน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (ออนไลน์)
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    วิสัยทัศน์ ทต.ปากน้ำ "เป็นเมืองทันสมัย ท่องเที่ยวแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่เมืองอนาคต"  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลปากน้ำ สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 5) 21 มี.ค. 2566
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 2566 (ดู : 17) 20 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 30) 23 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ พ.ศ. 2566 (ดู : 15) 23 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ขอเชฺิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 30) 23 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื้อมสภาพ จำนวน 2 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ (ดู : 58) 9 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื้อมสภาพ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 28 รายการ (ดู : 58) 9 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร (เรื่องประชาสัมพันธ์ และสำรวจความต้องการของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) จำนวน 1 โควตา) (ดู : 22) 3 ม.ค. 2566
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในวันหยุดราชการ (ดู : 13) 29 ธ.ค. 2565
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนค่อร่างเทศบัญญัคิเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ท่าเทียบเรือเกาะช้าง - เกาะพยาม พ.ศ. 2565 (ดู : 57) 5 ต.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) (ดู : 97) 22 เม.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (ดู : 80) 22 เม.ย. 2565
หนังสือ ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 122) 12 เม.ย. 2565
กิจกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 116) 23 มี.ค. 2565
ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย (ดู : 119) 22 ก.พ. 2565
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 102) 22 ก.พ. 2565
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2022 (ดู : 150) 22 ก.พ. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (ดู : 134) 16 ก.พ. 2565
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ (ดู : 178) 26 ม.ค. 2565
การขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดระหว่างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 26 รายการ (ดู : 149) 26 ม.ค. 2565
ประกาศเทศ่บาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ว่างเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ดู : 106) 20 ม.ค. 2565
กิจกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 121) 10 ม.ค. 2565
การระชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ (ดู : 138) 26 พ.ย. 2564
ผลคะแนน LPA ประจําป 2564 ของเทศบาลตําบลปากน้ํา (ดู : 139) 22 พ.ย. 2564
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 138) 18 พ.ย. 2564
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปากน้ำ ได้กำหนดประชุมพนักงานและได้จัดทำโครงการยกย่องผุ้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 124) 18 พ.ย. 2564
การรับขึ้นทะเบียน (ดู : 148) 18 ต.ค. 2564
แจ้งปิดการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ (ดู : 139) 7 ต.ค. 2564
กําหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับ การสรรหาและเลือกสรรของเทศบาลตําบลปากน้ํา (ดู : 188) 29 ก.ค. 2564
สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (ดู : 162) 28 มิ.ย. 2564
การแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 404) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 196) 3 พ.ค. 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (ดู : 220) 22 เม.ย. 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภายนอก) (ดู : 256) 1 เม.ย. 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภายใน) (ดู : 214) 1 เม.ย. 2564
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 220) 24 มี.ค. 2564
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำและนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ (ดู : 216) 22 ก.พ. 2564
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำและนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ (ดู : 209) 22 ก.พ. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ดู : 210) 19 ก.พ. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ดู : 196) 19 ก.พ. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 209) 19 ก.พ. 2564
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 195) 21 ต.ค. 2563
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ฯ (ดู : 196) 26 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก SMART VOTE เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ดู : 211) 13 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง กรณีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ดู : 200) 7 มี.ค. 2562
ประกาศคณักรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. ฯ (ดู : 219) 25 ม.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 (ดู : 196) 25 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดู : 268) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 (ดู : 446) 29 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 18 รายการ (ดู : 307) 13 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ (อถล.) (ดู : 245) 8 ต.ค. 2561
การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของชุมชน เกาะคณฑี (ดู : 255) 13 ส.ค. 2561
เทศบาลตำบลปากน้ำ รณรงค์ไม่รับสินบน ไม่ทนทุจริต (ดู : 455) 10 ส.ค. 2561
การจัดการขยะในครัวเรือน (ดู : 319) 19 มิ.ย. 2561
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ดู : 290) 23 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)” (ดู : 292) 10 พ.ค. 2561
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และพัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จำนวน 11 รายการ (ดู : 308) 27 มี.ค. 2561
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า (ดู : 435) 12 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตของเทศบาลตำบลปากน้ำ 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) (ดู : 289) 23 ก.พ. 2561
สรุปการดำเนินโครงการให้ความรู้การจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปี 2560 (ดู : 1546) 10 ต.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816302
E-mail Address : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs