Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานกิจการสภาเทศบาล
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  ตรวจสอบภายใน
  งานจัดเก็บรายได้
  การบริหารงานบุคคล
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
Facebook
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำ 171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
กําหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับ การสรรหาและเลือกสรรของเทศบาลตําบลปากน้ํา (ดู : 0) 29 ก.ค. 2564
สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (ดู : 9) 28 มิ.ย. 2564
การแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 239) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 38) 3 พ.ค. 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (ดู : 54) 22 เม.ย. 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภายนอก) (ดู : 73) 1 เม.ย. 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภายใน) (ดู : 79) 1 เม.ย. 2564
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 72) 24 มี.ค. 2564
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำและนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ (ดู : 82) 22 ก.พ. 2564
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำและนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ (ดู : 68) 22 ก.พ. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ดู : 63) 19 ก.พ. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ดู : 51) 19 ก.พ. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 59) 19 ก.พ. 2564
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 57) 21 ต.ค. 2563
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ฯ (ดู : 76) 26 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก SMART VOTE เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ดู : 81) 13 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง กรณีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ดู : 76) 7 มี.ค. 2562
ประกาศคณักรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. ฯ (ดู : 90) 25 ม.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 (ดู : 77) 25 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดู : 128) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 (ดู : 112) 29 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 18 รายการ (ดู : 162) 13 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ (อถล.) (ดู : 132) 8 ต.ค. 2561
การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของชุมชน เกาะคณฑี (ดู : 136) 13 ส.ค. 2561
เทศบาลตำบลปากน้ำ รณรงค์ไม่รับสินบน ไม่ทนทุจริต (ดู : 212) 10 ส.ค. 2561
การจัดการขยะในครัวเรือน (ดู : 190) 19 มิ.ย. 2561
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ดู : 166) 23 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)” (ดู : 169) 10 พ.ค. 2561
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และพัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จำนวน 11 รายการ (ดู : 186) 27 มี.ค. 2561
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า (ดู : 153) 12 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตของเทศบาลตำบลปากน้ำ 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) (ดู : 170) 23 ก.พ. 2561
สรุปการดำเนินโครงการให้ความรู้การจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปี 2560 (ดู : 150) 10 ต.ค. 2560
สรุปการดำเนินโครงการฝึกอบรมและแก้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปี 2560 (ดู : 151) 4 ต.ค. 2560
คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำ 39/2560 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (ดู : 149) 16 ส.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลปากน้ำ 4 ปี (ดู : 167) 16 ส.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (ดู : 135) 16 ส.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลปากน้ำ (ดู : 154) 16 ส.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 169) 16 ส.ค. 2560
 
 หน้า  1 | 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816301
E-mail Address : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs