Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานกิจการสภาเทศบาล
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน
 
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น
  - แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  - แผนการดำเนินงานประจำปี
  - แผนอัตรากำลังสามปี
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  - แผนพัฒนาบุคลากร
  - แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  - แผนการใช้จ่ายเงิน
  - การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  - บริหารจัดการความเสี่ยง
  - ควบคุมภายใน
  - งานจัดเก็บรายได้
  - การบริหารงานบุคคล
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  - กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  - การจัดการองค์ความรู้
  - คู่มือประชาชน
  - LPA
  - ตรวจสอบภายใน
  - การดำเนินการ No Gift Policy
  - โอนงบประมาณฯ
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  สำรวจความพึงพอใจ
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (ออนไลน์)
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    วิสัยทัศน์ ทต.ปากน้ำ "เป็นเมืองทันสมัย ท่องเที่ยวแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่เมืองอนาคต"  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 26 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าดับเพลิง คันหมายเลขทะะเบียน บง 9201 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 26 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-3476 ระนอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง (ดู : 0) 20 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 18 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 18 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 18 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดเติมเคมีดับเพลิง ชนืดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 แอนด์ จำนวน 26 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 11 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 8 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินตามบัญชีอัตราต่าธรรมเนียมมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำ ท่าเทียบเรือเกาะช้าง เกาะพยาม พ.ศ. 2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 6 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณไปรษณีย์หมู่บ้าน บ้านโกทา หมู่ที่ 2 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 6 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานสำรวยตรวจสอบผิวจราจร สะพาน ทางเท้า ทางเดินเท้า อาคารสำนักงาน อาคารต่างๆ งานดูแลต้นไม้ งานสนามหญ้าและสวนหย่อม และงานกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลตำบลปากน้ำ นายยุทธการ กมลเนตร ตั้งแต่ 4 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 รวมระยะเวลา 26 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 4 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 30 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง บริเวณซอยต่อเชื่อมจากสุดถนนฝ่ายท่าปากน้ำ ถึงสุดทางเดินเท้าติดโรงงานปลาป่น หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 30 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตู้กดน้ำดื่มแบบระบบกรอง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 30 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 25 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 24 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนหักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 24 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีต้ายภัยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจางะจง (ดู : 14) 23 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าดับเพลิง หมายเลจทะเบียน บง 9201 ระนอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 23 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 22 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีต้ายภัยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 22 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีต้ายภัยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 22 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง จำนวน 1 ชุด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีต้ายภัยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 22 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 21 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 รวมเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 21 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 17 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 9 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 7 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 10 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 7 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 7 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 7 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 7 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 4 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จัดหาไฟสัญญาณวับวาบสีแดง ทรงแคปซุน หลอดไฟ LED และชุกล่องเสียงสัญญาณ (ไซเรน) รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมติดตั้ง หมายเลจทะเบียน บจ 7448 ระนอง)จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 4 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 3 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 27 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานใรหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า นายจิรวัฒน์ มโนกิจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 26 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 26 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 26 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกวาดขยะฝั่งสะพานปลา นางสาวกิจจา รองแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ถึง กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 26 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกวาดขยะฝั่งสะพานปลา นางสาววีระวรรณ ชมสูงเนิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ถึง กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 26 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกวาดขยะฝั่งสะพานปลา นางสาวนวลนภา หิรัญศิลป์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ถึง กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 26 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกวาดขยะฝั่งสะพานปลา นางสมใจ พรมขาว ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ถึง กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 20 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี นายกฤษณะ รูปเทวินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ถึง กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 20 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี นายวรวัฒน์ ด่านสากล ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ถึง กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 20 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ถึง กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 20 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ นายธวัฒชัย บัวสงค์ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 19 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ นายณัฐวุธ ว่าวทอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 19 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะ นายปรัชญา จรรยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 19 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 163) 19 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 16 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ของโรงเรียนบ้านปากน้ำ ภาคเรียนที่ 1 ทับ 2566 และช่วงปิดภาคเรียน (เด็กเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 16 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 15 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรถงฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 109) 9 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 6 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าเวทีพร้อมตกแต่งเวที , หญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 6 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4332 ระนอง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง (ดู : 53) 6 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 26 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 26 พ.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816302
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs