Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานกิจการสภาเทศบาล
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน
 
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น
  - แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  - แผนการดำเนินงานประจำปี
  - แผนอัตรากำลังสามปี
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  - แผนพัฒนาบุคลากร
  - แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  - แผนการใช้จ่ายเงิน
  - แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  - บริหารจัดการความเสี่ยง
  - ควบคุมภายใน
  - งานจัดเก็บรายได้
  - การบริหารงานบุคคล
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  - กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  - การจัดการองค์ความรู้
  - คู่มือประชาชน
  - LPA
  - ตรวจสอบภายใน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (ออนไลน์)
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    วิสัยทัศน์ ทต.ปากน้ำ "เป็นเมืองทันสมัย ท่องเที่ยวแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่เมืองอนาคต"  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผ฿่ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับ โครงการตลาดแลเล (เกาะคณฑี) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 14 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และไวนิลหลังเวที จำนวน 4 รายการ โครงการตลาดแลเล (เกาะคณฑี) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 14 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก้อนฟาง โครงการตลาดแลเล (เกาะคณฑี) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 14 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเครื่องดนตรี และเครื่องเสียง เวที เต้นท์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 3 รายการ โครงการตลาดแลเล (เกาะคณฑี) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 14 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4332 ระนอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง (ดู : 5) 14 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาเเจาะจง (ดู : 4) 13 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบผิวจราจร สะพาน ทางเท้า ทางเดินเท้า อาคารสำนักงาน อาคารต่างๆ งานดูแลต้นไม้ งานสนามหญ้าและสวนหย่อมและงานกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 171) 27 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 24 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 23 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 22 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 20 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและชุดวอร์มของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 20 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 14 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดถังเคมีแห้ง โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 13 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 9 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว (กข-4593 ระนอง) จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 1 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 1 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รวมเป็นระยะเวลา 28 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 30 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 26 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 24 ม.ค. 2566
ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ภาษี และขออนุญาต/ขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประกอบกิจการต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลปากน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 17 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมกระจก) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 13 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 10 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 6 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 6 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจดโดเมนเนมและพื้นที่เว็บไซต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 5 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 5 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างการแสดง Superbomb ใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 4 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีสันทนาการพร้อมเครื่องเสียงและไฟบนเวทีใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 4 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 4 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 3 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการเคลื่อนที่เร็ว (กข 4593 ระนอง) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 3 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อม แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก เทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 28 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 27 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 (นายจิรวัฒน์ มะโนกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 26 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 จำนวน 1,814 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 26 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 26 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาเวทีโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึันปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง (ดู : 12) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ หมายเลขทะเบียน 80-4332 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 20 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 20 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะและกวาดขยะฝั่งสะพานปาล (นางกิจจา รองแก้ว) ประจำเดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะและกวาดขยะฝั่งสะพานปลา (นางสาวนวลนภา หิรัญศิลป์) ประจำเดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนขยะและกวาดขยะฝั่งสะพานปลา (นางสาววีระวรรณ ชมสูงเนิน) ประจำเดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายปรัชญา จรรยา) ประจำเดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-3476 ระนอง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพสะเจาะจง (ดู : 21) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 6 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งคนงานทั่วไป นายยุทธการ กมลเนตร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 23 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 23 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฒื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 18 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 14 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะของชุมชนฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพะเจาะจง (ดู : 24) 14 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือน 14 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 10 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโครงเหล็กวางถังขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 4 พ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816302
E-mail Address : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs