Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานกิจการสภาเทศบาล
 
  แผนงาน
 
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น
  - แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  - แผนการดำเนินงานประจำปี
  - แผนอัตรากำลังสามปี
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  - แผนพัฒนาบุคลากร
  - แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  - แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  - ตรวจสอบภายใน
  - ควบคุมภายใน
  - งานจัดเก็บรายได้
  - การบริหารงานบุคคล
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  - กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  - การจัดการองค์ความรู้
  - แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  - คู่มือประชาชน
  - LPA
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (ออนไลน์)
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    🎓 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากน้ำ : "เป็นเมืองทันสมัย ท่องเที่ยวแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่เมืองอนาค"  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาเชื่อต่อกับถนนสายสะพานปลา หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 23 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 12 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสายสะพานปลา 4 (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้าน บี อาร์ ข้าวมันได่) หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ก่อสร้างสนามฟุตบอลและลานอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมเสียงตามสายฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 5 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 5 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 5 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 1 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 30 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 29 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดหาโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED) แบบ Smart TV) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 29 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 29 ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ก่อสร้างสนามฟุตบอลและลานอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 2 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 11) 29 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 26 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 26 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 25 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (จัดหากล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอกภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 25 ส.ค. 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสาบสะพานปลา 4 (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้านบี อาร์ ข้าวมันไก่) หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีคัดเลือก (ดู : 5) 24 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 22 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ HOT MIX บริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 19 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 18 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 26 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รวมเป็นระยเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 18 ก.ค. 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสาบสะพานปลา 4 (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้านบี อาร์ ข้าวมันไก่) หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 18 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 30 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสาบสะพานปลา 4 (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้านบี อาร์ ข้าวมันไก่) หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 33) 30 มิ.ย. 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสาบสะพานปลา 4 (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้านบี อาร์ ข้าวมันไก่) หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 18) 28 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดหาเครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION เลเซอร์หรือ LED สี) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 23 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสาบสะพานปลา 4 (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้านบี อาร์ ข้าวมันไก่) หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39) 17 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายนฤเบศน์ เมมี) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายปรัชญา จรรยา) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายราเชน ตันสกุล) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการคัดกรองเชิงรุกผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัวโคโรนาฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึบงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รวมเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 2 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 2 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเทศกาลอาหารแลเล ปากน้ำระนอง (ตลาดแลเล) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 2 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้านงานโครงการเทศกาลอาหารทะเล ปากน้ำระนอง (ตลาดแลเล) ประจำปี 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 2 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทศกาลอาหารทะเล ปากน้ำระนอง (ตลาดแลเล) ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 2 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย (นายปรัชญา จรรยา) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายราเชน ตันสกุล) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019( covid 19) จำนวน 2 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 26 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเทศกาลอาหารทะเล ปากน้ำระนอง (ตลาดแลเล) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 22 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 22 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 รวมเป็นระยเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 22 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ่าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 20 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 20 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 28 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายนฤเบศน์ เมมี) ประจำเดือนเมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 28 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 28 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 28 มี.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816302
E-mail Address : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs