Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานกิจการสภาเทศบาล
 
  แผนงาน
 
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น
  - แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  - แผนการดำเนินงานประจำปี
  - แผนอัตรากำลังสามปี
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  - แผนพัฒนาบุคลากร
  - แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  - แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  - ตรวจสอบภายใน
  - ควบคุมภายใน
  - งานจัดเก็บรายได้
  - การบริหารงานบุคคล
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  - กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  - การจัดการองค์ความรู้
  - แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  - คู่มือประชาชน
  - LPA
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (ออนไลน์)
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    🎓 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากน้ำ : "เป็นเมืองทันสมัย ท่องเที่ยวแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่เมืองอนาค"  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 2 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 2 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเทศกาลอาหารแลเล ปากน้ำระนอง (ตลาดแลเล) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 2 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้านงานโครงการเทศกาลอาหารทะเล ปากน้ำระนอง (ตลาดแลเล) ประจำปี 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 2 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทศกาลอาหารทะเล ปากน้ำระนอง (ตลาดแลเล) ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 2 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย (นายปรัชญา จรรยา) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายราเชน ตันสกุล) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019( covid 19) จำนวน 2 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 26 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเทศกาลอาหารทะเล ปากน้ำระนอง (ตลาดแลเล) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 22 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 22 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 รวมเป็นระยเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 22 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ่าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 20 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 20 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 28 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายนฤเบศน์ เมมี) ประจำเดือนเมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 28 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 28 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 28 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 28 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 รวมเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 28 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019( covid 19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 23 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๋ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 23 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือข้ามฝาก จำนวน 30 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 4 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉฉ 515 ระนอง (ดู : 22) 3 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 24) 21 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดเติมเคมีดับเพลิง ชนืดผงเคมีแห้ง จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 21 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4332 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 17 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 9 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 465-57-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 25 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 24 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึบงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเป็นระยะเวลา 28 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 24 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-2845 ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 20 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือข้ามฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 14 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 11 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 7 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือน มกราคม 2565 ถึงเพือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายธัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบริเวณเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ และวงเวียนน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 3 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหรือดัดแปลงอาคาร (กั้นห้องพร้อมติดตั้งกระจกอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 29 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 24 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 19 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 17 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 4593 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 17 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทาง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 15 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 15 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 12 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิคภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 8 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือข้ามฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 5 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณคานเรือตาออด หมู่ที่ 1 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 26 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รวมเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 21 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ เกาะช้าง - เกาะพยาม หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 95) 11 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 11 ต.ค. 2564
ยกเลิกประกาศ วิธีคัดเลือกจ้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะช้าง เกาะพยาม หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีคัดเลือก (ดู : 55) 29 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายนฤเบศน์ เมมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 27 ก.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816302
E-mail Address : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs