Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  งานจัดเก็บรายได้
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
  งานทรัพยากรบุคคล
  กฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำ 171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 29 คน
ประกาศวันที่  31 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. เทศบาลตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายบรรลือ แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิทูรย์ คงพรหม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้มีทักษะและความเพื่มรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน

 
 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816301
E-mail Address : paknum@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs