Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานกิจการสภาเทศบาล
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน
 
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น
  - แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  - แผนการดำเนินงานประจำปี
  - แผนอัตรากำลังสามปี
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  - แผนพัฒนาบุคลากร
  - แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  - แผนการใช้จ่ายเงิน
  - การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  - บริหารจัดการความเสี่ยง
  - ควบคุมภายใน
  - งานจัดเก็บรายได้
  - การบริหารงานบุคคล
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  - กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  - การจัดการองค์ความรู้
  - คู่มือประชาชน
  - LPA
  - ตรวจสอบภายใน
  - การดำเนินการ No Gift Policy
  - โอนงบประมาณฯ
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  สำรวจความพึงพอใจ
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (ออนไลน์)
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    วิสัยทัศน์ ทต.ปากน้ำ "เป็นเมืองทันสมัย ท่องเที่ยวแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่เมืองอนาคต"  
  ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการจัดโครงการ
อบรมการทำขนมพื้นบ้าน (ขนมเต่า)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 252 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม :
📌 ภาพบรรยากาศการจัดโครงการอบรมการทำขนมพื้นบ้าน (ขนมเต่า)
วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2566 เวลา ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ้าโฮ่ซุ่นเต่ง (เกาะคณฑี) ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
นายจักร์กฤษณ์ สุขอร่าม นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ เป็นประธานในการจัดโครงการอบรมการทำขนมพื้นบ้าน (ขนมเต่า) ซึ่งเป็นขนมโบราณท้องถิ่น เป็นขนมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนตั้งแต่ครั้งอดีตได้หลากหลายอย่าง ให้สืบสานต่อทั้งวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม ที่สามารถนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงแต่งเป็นของหวานได้มากหลายรูปแบบ จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนในชุมชนตำบลปากน้ำ มีที่มา มีลักษณะนิสัยอย่างไร เพราะขนมแต่ละชนิดล้วนมีเสน่ห์ แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อน ประณีต วิจิตรบรรจงในรูปลักษณ์ ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ วิธีการทำที่กลมกลืน ความพิถีพิถัน สีที่ให้ความสวยงาม มีกลิ่นหอม รสชาติของขนมที่ละเมียดละไมชวนให้รับประทาน การเรียนรู้และอนุรักษ์การทำขนมโบราณ ให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้สืบทอด รวมทั้งภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดและคงไว้ ตลอดจนเป็นการสร้างได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยตะหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน เทศบาลตำบลปากน้ำ จึงได้จัดทำโครงการอบรมการทำขนมพื้นบ้าน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนตำบลปากน้ำที่ร่วมโครงการตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในการทำขนมพื้นบ้าน และคงรักษาไว้ซึ่งวิถีความเป็นอยู่ พร้อมทั้งอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816302
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs